Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Artikel1 - Definities
Artikel2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel3 - Toepasselijkheid
Artikel4 - Het aanbod
Artikel5 - De overeenkomst
Artikel6 - Herroepingsrecht
Artikel7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Khan Digital Planet
handelend onder de naam/namen:

Digiplanet.nl
Drbios.nl
Drlaptop.nl

Vestigings- & bezoekadres::
Aidastraat 58
3208PBSpijkenisse
Nederland

Telefoonnummer: 06-14687989
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur
Van maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur
E-mailadres: info@digiplanet.nl

KvK-nummer: 24357601
Btw-nummer: N178728019B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht0

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  i. voor het verstrekken van unieke op maat geprogrammeerde digitale producten;
  j. Als de verkoop gepaard ging met de inruil van andere apparatuur.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaaldetijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaaldetijdis aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deel 2. Aanvullende voorwaarden Khan Digital Planet

Khan Digital Planet verkoopt nieuwe en gebruikte electronica voor een scherpe prijs. Daarnaast verlenen wij een dienst tot het repareren van electronica (zie §2 voor aparte voorwaarden met betrekking tot reparaties) en het unlocken van laptops. Indien de algemene voorwaarden de aanvullende voorwaarden tegenspreken, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.

Contractant

Contractant en aanbieder van
Digiplanet.nl
Drbios.nl
Drlaptop.nl

Khan Digital Planet, Aidastraat 58, 3208PB Spijkenisse, Nederland.

Btw-nummer: NL178728019B01

Contactinformatie:

E-mail: info@digiplanet.nl

Telefoonnummer: 06-14687989

Bank:

Rekeninghouder: Khan Digital Planet
Instelling: ABN AMRO
IBAN: DE29 1004 0000 0575 7620 00
BIC: COBADEFFXXX

Adres voor pakketten:

Khan Digital Planet, Aidastraat 58, 3208PB Spijkenisse, Nederland.

§ 1 Algemene gebruiksvoorwaarden en gemeenschappelijke regels voor aan- en verkopen

I. Toepasselijkheid van deze voorwaarden; contractanten, contracttaal en toepasselijk recht; beschikbaarheid van het contract- en accountinformatie; klantenservice;

 1. Alle contractuele overeenkomsten tussen u en ons zijn onderworpen aan deze gebruiks- en algemene voorwaarden. Uitgezonderd prioritaire individuele overeenkomsten worden er geen afwijkende of aanvullende bepalingen of AV erkend. Dit geldt zowel voor het gebruik van onze dienst, als voor aan- en verkopen tussen u en ons.
 2. Als u in de hoedanigheid van professionele onderneming producten aan ons wilt verkopen, neemt u best vooraf contact op met onze B2B afdeling via sales@digiplanet.nl. U kunt zich dan als zakelijke klant bij ons registreren. Klanten die zich niet als dusdanig registreren, worden bij het opmaken van de facturen als private klanten beschouwd. Na het afsluiten van een overeenkomst is een wijziging met terugwerkende kracht van de hoedanigheid niet meer mogelijk. Wij behouden ons het recht voor om uw status als private klant op elk moment te controleren en deze, indien nodig, te wijzigen naar de status van zakelijke klant. Verkoop van onze producten aan private klanten is uitsluitend voor privé gebruik bestemd.
 3. De gebruiksvoorwaarden en de aankoopovereenkomsten worden afgesloten tussen uzelf en ons, Khan Digital Planet (adres en contactgegevens: zie hierboven, § 1).
 4. De voertaal van de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands. Behoudens prioritaire dwingende bepalingen van buitenlands recht is enkel het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
 5. De logistiek, reparatie en klantenservice is overgedragen aan Khan Digital Planet, Aidastraat 58, 3208PBSpijkenisse.
 6. Indien zekere bepalingen van de tussen uzelf en ons afgesloten overeenkomst, in het bijzonder de bepalingen van deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met de openbare orde of wanneer ze omwille van andere redenen ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden onverminderd van toepassing.

II. Inhoud van de overeenkomst en rekeninggegevens, klantenservice

 1. De inhoud van de overeenkomsten wordt door ons bewaard volgens de wettelijke voorschriften en in het kader van onze bedrijfsboekhouding. U kunt de inhoud van uw overeenkomsten inkijken door contact op te nemen met onze klantenservice (support@digiplanet.nl). Wij adviseren u bovendien om van ons ontvangen documenten met betrekking tot overeenkomsten af te drukken of te bewaren in uw administratie.
 2. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u onze klantenservice contacteren op de hierboven vermelde wijze.

III. Het gebruik van onze website/diensten en het openen van een klantenaccount, nieuwsbrief, ons gebruik van uw gegevens, recensies en toekenning van rechten

 1. Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, moet u handelingsbekwaam zijn en een account op onze website aanmaken. Registratie is gratis.
 2. Vul het online registratieformulier volledig en waarheidsgetrouw in om een account aan te maken. Indien uw gegevens wijzigen bent u zelf verantwoordelijk voor het updaten ervan. Wanneer u bent aangemeld kunnen alle wijzigingen online worden aangebracht onder 'Mijn Account'. Om misbruik te voorkomen, dient u uw informatie geheim te houden en niet vrij te geven aan derden.
 3. Elke klant mag slechts één account aanmaken.
 4. Indien u uw gegevens bij ons wilt verwijderen, neemt u contact op met onze klantenservice. Het verwijderen van uw account gebeurt binnen 48 uur; de verwijdering van de bewaarde gegevens gebeurt apart, nadat alle lopende aankooptransacties zijn afgesloten en eventuele wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Gelieve voor back-ups te zorgen van alle gegevens met betrekking tot uw account die u nog nodig heeft.

§ 2 Algemene voorwaarden met betrekking tot reparaties

Klachten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

Prijs
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgiftebon
3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten.

Stoppen of doorgaan
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product
7. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Kwaliteit
8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
10. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid
11. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie
12. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Na reparatie is de waterdichtheid van een toestel, zoals van een smartphone, niet meer te garanderen.
13. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

 • a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 • b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
 • c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
 • d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten
14. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

§ 3 Verkoop van gebruikte artikelen door ons aan u (aankopen)

I. Totstandkoming en uitvoering van het contract;eigendomsvoorbehoud; verzuim

 

 1. Door op onze site (in deze catalogus) een of meer artikelen uit te kiezen en aan uw virtuele winkelmandje toe te voegen, de verdere bestelprocedure te doorlopen en tot slot op de dienovereenkomstig gelabelde knop 'Kopen' te drukken, plaatst u een bindende bestelling. Tegelijkertijd accepteert u hiermee ons online-aanbod. Gelieve te bedenken dat artikelen in het virtuele winkelmandje geen reserveringen zijn.Voordat u uw bestelling naar ons verstuurt door op de 'Kopen'-knop te drukken, ontvangt u een overzicht van de door u gekozen artikelen samen met de te betalen eindprijs, incl. btw en verzend- en aanvullende kosten.Vóór het definitief versturen van een bestelling wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling nog eens te controleren en eventueel door het aanklikken van de desbetreffende knoppen te corrigeren of volledig te annuleren.Na verzending van uw bestelling ontvangt u een e-mail met een specificatie van uw bestelling en alle contractuele informatie. Deze e-mail vormt tevens de bevestiging van uw aanvaarding van het contract. Na voltooiing van de betaalprocedure (met uitzondering van bij betaling per creditcard) voeren we uw bestelling terstond uit. De bestelde artikelen versturen we naar het door u opgegeven adres. Over de verzending van de bestelde artikelen informeren we u door middel van een verzendbevestiging per e-mail. De verzendbevestiging bevat tevens een link naar uw factuur.
 2. Alle artikelen blijven tot aan voltooide betaling ons eigendom. Alleen tegenover ondernemers geldt dit ook tot aan de volledige vereffening van onze toekomstige vorderingen m.b.t. aflopende zakelijke relaties, naast rente en kosten.
 3. Blijft een klant met betalingsverplichtingen jegens ons in gebreke, dan worden alle bestaande vorderingen direct opeisbaar.

II. Onderwerp van de overeenkomst en staat

 1. Onderwerp van de overeenkomst zijn de artikelen die u in het kader van de bestelling gespecificeerd (in het winkelmandje gelegd en vervolgens besteld) hebt en die in de bestel- en opdrachtbevestiging genoemd zijn, tegen de daar vermelde eindprijzen.
 2. Bij de door ons aangeboden artikelen gaat het om gebruikte producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijbehorende productbeschrijving in de artikelencatalogus.Gebruikte artikelen kunnen gebruikssporen, verontreinigingen door eerder gebruik, geringe, het normale gebruik niet of slechts minimaal beperkende gebreken, defecten of functionele beperkingen en soortgelijke voor gebruikte goederen typische beperkingen vertonen. Onze artikelbeschrijvingen in de catalogus vermelden dat telkens; gelieve onze artikelbeschrijvingen altijd zorgvuldig te lezen teneinde misverstanden te vermijden.
 3. De afbeeldingen op onze website en in onze catalogus geven de aangeboden artikelen soms onnauwkeurig weer; in het bijzonder kleuren kunnen door technische oorzaken aanzienlijk afwijken. Foto's dienen uitsluitend ter illustratie en het getoonde kan van het artikel afwijken; deels gaat het om symbolische foto's of generieke afbeeldingen van het type, niet om afbeeldingen van het daadwerkelijke artikel. In het voorkomende geval wijzen we u daar expliciet op. Specificaties als tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, opgaves van gewichten, maten en prestaties behelzen gangbare waarden bij benadering.
 4. Recensies bij de artikelen verwoorden uitsluitend de mening van de auteur van die recensie over het artikel in kwestie. Ze maken geen deel van de artikelbeschrijving en de specificatie m.b.t. de staat van het artikel uit; er kunnen geen claims jegens ons aan ontleend worden.
 5. Technische apparaten mogen altijd pas in gebruik genomen worden wanneer ze volledig op omgevingstemperatuur gekomen zijn; met name tijdens het transport kunnen apparaten afkoelen en ze dienen voor hun ingebruikneming eerst op bedrijfsklare temperatuur te komen.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle in onze artikelencatalogus opgegeven prijzen zijn eindprijzen in euro en zijn vanzelfsprekend exclusief verzendkosten. De klant ontvangt met de verzendbevestiging een link naar zijn factuur inclusief btw, voor zover het niet gaat om artikelen die aan de margeregeling onderworpen zijn. De btw is in het geval van margeregeling in de koopprijs inbegrepen, maar wordt conform de regelingen van de wet op omzetbelasting niet apart gespecificeerd.
 2. U kunt betalen door middel van iDEAL, vooruitbetaling of PayPal.
  1. Bij selectie van de betaalmethode PayPal wordt het factuurbedrag betaald via de onlinebetalingsprovider PayPal. Daartoe wordt u omgeleid naar de website van PayPal (www.paypal.com). U moet hiervoor bij PayPal ingeschreven staan of zo nodig een account aanmaken, u vervolgens met uw inloggevens legitimeren bij PayPal en daarna de betaalopdracht aan reBuy bevestigen. Voor de betalingsovereenkomst tussen u en PayPal geldt de actuele versie van de 'PayPal Gebruikersovereenkomst' van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.; zie hiervoor www.paypal.com. #
  2. Bij selectie van de betaalwijze vooruitbetaling vermelden we onze bankgegevens in de orderbevestiging en ook op de afsluitende webpagina, zodra de bestelling geplaatst is. Het factuurbedrag dient binnen vijf dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn.
 3. Wij behouden ons voor om u naar ons goeddunken tegoedbonnen ter beschikking te stellen, waarop in voorkomende gevallen andere condities van toepassing kunnen zijn, zoals een minimaal bestelbedrag of vervaldatum. Zulke voorwaarden worden op de tegoedbon in kwestie vermeld. Per bestelling kan slechts één tegoedbon ingewisseld worden. Tegoedbonnen verstrekt in het kader van 'nieuwe klant' blijven kwantitatief beperkt tot één tegoedbon per klant. We behouden het recht voor om in geval van kwantitatieve overschrijding de waarde van onrechtmatig ingewisselde tegoedbonnen tot voorwerp van schuldvergelijking te maken.In het geval van een verzamelbestelling wordt de tegoedbon evenredig over de bestelde artikelen en de koopprijs daarvan verrekend, zodat we u in het geval van een herroeping van individuele artikelen uit een verzamelbestelling (deelherroeping) de koopprijs verminderd met de evenredig verrekende waarde van de tegoedbon uitbetalen.

IV. Levering; transportgevaar/-risico

 1. Zodra het bestelde artikel beschikbaar is, zenden we het u, tenzij anders met u overeengekomen, direct (bij de betaalmethoden vooruitbetaling, PayPal en iDEAL) toe op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.De levertijd hangt af van de looptijd bij de expediteur waarop een beroep wordt gedaan en bedraagt 2-3 werkdagen vanaf het moment van bijschrijving van de betaling, tenzij in de aanbieding anders aangegeven.
  Mocht een levering aan u niet uitvoerbaar zijn, omdat het geleverde artikel niet door uw huisdeur, ingangsdeur of het trappenhuis past of omdat u niet op het door u opgegeven bezorgadres getraceerd kon worden, dan draagt u de kosten voor de mislukte bezorging.Mocht het artikel door uw schuld ook bij een tweede poging tot bezorging niet afgeleverd kunnen worden, dan verklaren we bij voorbaat de overeenkomst als ontbonden. Eventueel door u gedane betalingen worden direct gerestitueerd. Wij behouden ons het recht voor om de door ons gemaakte kosten in te houden.
 2. Wanneer u aankopen gebruikt in het kader van uw beroepsuitoefening (als al of niet zelfstandige ondernemer), gaat het transportgevaar, d.i. het gevaar van toevallige beschadiging of andere verslechtering of vernietiging van het bestelde artikel tijdens transport, op u over zodra we het artikel overgedragen hebben aan de expediteur waaraan de opdracht is verstrekt. Wanneer u een aankoop gebruikt voor een doel dat niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden (consument), dragen wij het transportrisico tot het moment dat de expediteur het artikel aan u overgedragen heeft.

V. Herroepingsrecht bij overeenkomsten met consumenten

 

 1. Wanneer u een consument bent, d.i. de aankoop gebruikt voor een doel dat overwegend niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden, geniet u het hierna beschreven herroepingsrecht.***Instructies voor herroeping***Herroepingsrecht bij overeenkomstenU hebt het recht om deze overeenkomst binnen viertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.De herroepingstermijn bedraagt viertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de expediteur is, het laatste goed in bezit gekregen hebt resp. heeft.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen op de hoogte te stellen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail). U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, maar bent daartoe niet verplicht.

  Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van bezorgen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld aan u terug te betalen, ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken met u zijn gemaakt; in geen geval worden u met deze terugbetaling verbonden kosten in rekening gebracht. Wij mogen met terugbetaling wachten totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naargelang van welk tijdstip het eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in elk geval ten laatste veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan indien u de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

  U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op gebruik van uw kant op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, kenmerken en werking van de goederen.

  Opmerking m.b.t. het niet-bestaan van herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten op afstand betreffende

   • de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die ondubbelzinnig op maat gemaakt zijn voor de persoonlijke behoeften van de consument;
   • de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden werd;
   • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien na aflevering de verzegeling verbroken is;
   • de levering van goederen wanneer deze na aflevering als gevolg van hun § 3 aard onscheidbaar met andere goederen vermengd werden;
   • de levering van audio- en video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na aflevering verbroken werd;
   • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de regelmatige levering van dergelijke publicaties (abonnement);
   • Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan elektronische producten;
   • Hetverstrekken van digitale code voor het unlocken weer bruikbaar maken van uw laptop.

  *** Einde van de instructies voor herroeping***


  Herroepingsformulier

  Vul dit formulier in en stuur deze terug indien u uw contract wilt herroepen.

  Per post: e-mail: support@digiplanet.nl
  Khan Digital Planet
  Aidastraat 58
  3208PB Spijkenisse

   

  Hierbij herroep(en) ik/wij
  Klantennummer
  Ordernummer
  Adres
  _____________________________ (voor- en achternaam)
  _____________________________
  _____________________________
  _____________________________ (straat, huisnummer)
  _____________________________ (postcode)
  _____________________________ (Plaats )

   

  Het contract betreft de koop van het/de volgende product(en)

  Artikel ID (optioneel) Artikelomschrijving Reden (optioneel)

   

  Besteld op ___________________ (datum) / ontvangen op ___________________ (datum).

   

  ____________________________________ (plaats, datum en handtekening)

 2. Voorafgaande aan het terugsturen van gegevensdragers en apparatuur met interne gegevensdragers (bijv. interne harde schijven, USB-sticks en overige opslagmedia) dient u er zelf zorg voor te dragen dat de door u daarop opgeslagen gegevens bewaard en op de gegevensdrager effectief gewist zijn. We staan bij doorverkoop van deze artikelen aan derden niet in voor het bewaren van deze gegevens en het effectief wissen ervan.
 3. Gelieve het artikel indien mogelijk terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking en zo nodig beschermend opnieuw verpakt. Hebt u de oorspronkelijke verpakking niet meer, zorg er dan met een geschikte nieuwe verpakking voor dat het artikel voldoende beschermd is voor transport teneinde schadeclaims vanwege beschadiging van het artikel ten gevolge van een gebrekkige verpakking te vermijden. Het artikel dient inclusief de oorspronkelijke accessoires geretourneerd te worden. Ontbreken de accessoires, dan wordt dit op het restitutiebedrag evenredig in mindering gebracht. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.
 4. We betalen u de koopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Hebt u bij een verzamelbestelling een tegoedbon ingewisseld, dan restitueren we de koopprijs verminderd met het aandeel in de totale tegoedwaarde dat voor dit artikel evenredig is verrekend, vgl. § 3 III 3 van deze algemene overeenkomst.
 5. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen binnen 14dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

VI. Garantie, verjaring en beperking van aansprakelijkheid, beveiligen en wissen van gegevens, vereisten voor reclamatie (alleen voor ondernemers)

  1. Garantie en garantietermijnNeem in een garantiegeval schriftelijk contact met ons op of per e-mail aan rma@digiplanet.nl. Denk eraan het artikel inclusief de oorspronkelijke accessoires te retourneren. Ontbreken de accessoires, dan wordt dat mogelijk evenredig in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.We betalen u indien van toepassing de koopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.De wettelijke garantieregels en verjaringstermijnen zijn van kracht, met de navolgende inperkingen:
  2. a. U bent een consument
  3. Wanneer u een aankoop gebruikt voor een doel dat overwegend niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden (consument), geldt voor gebruikte goederen een garantietermijn van twaalf maanden, ingaande op de datum van de aflevering van het goed; uitgezonderd van deze inkorting van de garantietermijn zijn gevallen waarin een beloofd kenmerk ontbreekt, arglistig verzwegen gebreken aan de dag treden of aanspraken op garantie volgens de geldende garantiebepalingen van kracht zijn.Voor de aankoop van nieuwe goederen geldt voor consumenten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een garantietermijn van 12 maanden, ingaande op de datum van de aflevering van het goed.De garantie is conform de wettelijke bepalingen; d.w.z. u hebt al bij risico-overdracht van bestaande gebreken een recht op navervulling (naar keus verhelpen van gebreken of levering van nieuw artikel) en, indien navervulling mislukt, een recht op mindering of ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding; schadevergoeding vindt plaats onder de navolgende beperkingen. Overdracht van garantierecht op derden is uitgesloten.b. U bent ondernemerWanneer u een gebruikt goed gebruikt voor uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening (ondernemer), is garantie uitgesloten; uitgezonderd van deze inkorting van de garantietermijn c.q. uitsluiting van garantie zijn gevallen waarin een beloofd kenmerk ontbreekt, arglistig verzwegen gebreken aan de dag treden of aanspraken op garantie volgens de geldende garantiebepalingen van kracht zijn.

   Voor de aankoop van nieuwe goederen als ondernemer bedraagt de garantietermijn 12 maanden, ingaande op de datum van de aflevering van het goed. Uitgezonderd van deze inkorting van de garantietermijn zijn gevallen waarin een beloofd kenmerk ontbreekt, arglistig verzwegen gebreken aan de dag treden of aanspraken op garantie volgens de geldende garantiebepalingen van kracht zijn.

   De garantie is conform de wettelijke bepalingen, met de inperkingen dat de vorm en wijze van navervulling (verhelpen van gebreken of levering van nieuw artikel) door ons bepaald wordt en m.b.t. schadevergoeding de navolgende beperkingen gelden. Overdracht van garantierecht op derden is uitgesloten.

 1. Beperking en verjaring van aansprakelijkheid voor schade- en kostenvergoedingOnder voorbehoud van de navolgende uitzonderingen blijven aanspraken op schade- en kostenvergoeding (hierna schadevergoedingsaanspraken) jegens ons beperkt tot schade die typisch uit de overeenkomst zou kunnen voortvloeien of typisch te voorzien is, onder uitsluiting van eventueel gederfde inkomsten. Bij gegevensverlies zijn we uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding, wanneer u kunt aantonen dat u uw gegevensbestanden regelmatig en minstens éénmaal per dag bewaard hebt; de hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten voor herstel (opnieuw afspelen van de bewaarde gegevens op een vervangende gegevensdrager).Voorafgaande aan het terugsturen van gegevensdragers en apparatuur met interne gegevensdragers (bijv. interne harde schijven, USB-sticks en overige opslagmedia) dient u er zelf zorg voor te dragen dat de door u daarop opgeslagen gegevens bewaard en op de gegevensdrager effectief gewist zijn. We staan bij doorverkoop van deze artikelen aan derden niet in voor het bewaren van deze gegevens en het effectief wissen ervan.Alle schadevergoedingsaanspraken jegens ons verjaren één jaar na aflevering van het goed.
 2. Wanneer u een aankoop gebruikt voor uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening, dient u het artikel onverwijld, ten laatste 7 werkdagen na levering van het artikel, vakbekwaam en zo nodig met analyse van een voldoende aantal steekproeven te onderzoeken/laten onderzoeken en ons onverwijld, ten laatste 3 volgende werkdagen, schriftelijk (bijv. per e-mail, brief) in kennis te stellen van alle vastgestelde gebreken, met een precieze beschrijving daarvan.Later ontdekte gebreken dienen onverwijld na de ontdekking ervan, ten laatste 3 werkdagen na de ontdekking, op gelijke wijze gereclameerd te worden.Blijft een degelijk onderzoek en/of reclamatie uit, dan geldt het artikel in het opzicht van de vastgestelde gebreken en gebreken die bij een dergelijk onderzoek ontdekt hadden kunnen worden, als goedgekeurd.
   1. Geen vereiste voor reclamatie bij aankoop door consumenten

  Wanneer u een consument bent, verzoeken we u ons op zo kort mogelijke termijn op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken aan het artikel (bijv. transportschade), zodat gepaste maatregelen voor het verhelpen van het gebrek/de gebreken genomen kunnen worden. Dit is echter geen voorwaarde voor uw aanspraken vanwege zulke gebreken.

 

VII. Omvang, voorwaarden, uitzonderingen en uitsluiting

 1. Omvang van de garantieNaast de voornoemde wettelijke garantie op nieuwe artikelen bieden we consumenten bij aankopen van gebruikte artikelen 3 maanden garantie. Onder onze garantie vallen alle functies van het apparaat die fabrieks-af door de fabrikant zijn gedefinieerd als technische specificaties van het apparaat. Bij gebreken aan deze functies binnen de garantietermijn kunt u het artikel naar ons terugsturen. Denk eraan het artikel inclusief de oorspronkelijke accessoires te retourneren. Ontbreken de accessoires, dan wordt dat mogelijk evenredig in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.De garantietermijn bedraagt 12 maanden op nieuwe artikelen en 3 maanden op gebruikte artikelen vanaf de dag dat het artikel bij u afgeleverd is. Verlenging van de garantietermijn, bijvoorbeeld vanwege de uitvoering van garantieprestaties, is uitgesloten. De garantietermijn gaat in deze gevallen evenmin opnieuw in.Nadat u – voor zover u een consument bent – het gekochte artikel naar ons teruggestuurd hebt, controleren we het op gebreken, in het bijzonder de bovengenoemde functionele gebreken. Stellen we gebreken vast, dan staat het ons vrij om het artikel te repareren, door een ander artikel te vervangen of u de waarde van het apparaat terug te betalen. In de regel wordt het oude apparaat gerepareerd. Is dat onmogelijk, dan behouden we het apparaat en zullen we u ofwel een vervangend apparaat toesturen of de waarde van het apparaat restitueren. Wij beslissen naar ons goeddunken voor reparatie, levering van een vervangend artikel of restitutie van de koopprijs en zijn daarvoor geen verantwoording verschuldigd. Voor het retourneren van het artikel nemen we contact met u op; de kosten voor het terugsturen zijn voor ons.In geval van restitutie van de apparaatwaarde betalen we u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

  Als u aanspraak denkt te kunnen maken op de garantie, dient u ons na het ontstaan ervan onverwijld op de hoogte te brengen van het gebrek; de verklaring voor het uitoefenen van uw garantie moet binnen 12 maanden voor nieuwe artikelen en 3 maanden voor gebruikte artikelen na leverdatum bij ons binnen zijn. Richt de verklaring schriftelijk aan: Khan Digital Planet, aidastraat 58, 3208PBSpijkenisse; of per e-mail aan: rma@digiplanet.nl.

  Overdracht van garantie op derden is uitgesloten.

 2. Uitsluiting van de garantie

Onder garantie valt niet:

    • Slijtdelen, bijv. verwijderbare geheugenkaarten, sluitelementen bij camera's en objectieven,
    • Breekbare (onder)delen, zoals glas, displays, lenzen, door breuk;
    • Verbruiksmateriaal, zoals batterijen en accu's
    • Bedrijfs- en bedieningsfouten, schade door agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
    • Gebreken aan het artikel die door installatie en transport veroorzaakt zijn;
    • Media-artikelen, zoals dvd's, boeken, software, muziek, games enz.;
    • Verlenen van digitale diensten, zoals unlocken van laptops en ssd schijven.

  Onder garantie valt niet

   • Gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, overmatig gebruik, verkeerde hantering of bediening van het artikel van uw kant, in het bijzonder ook verkeerd bewaren en blootstelling van het artikel aan vallen of sterke schokken.
   • Voorbeelden hiervan zijn:
   • Verbreking van zegels, terwijl dat niet noodzakelijk is volgens de bedieningshandleiding;
   • Een gebroken display en/of behuizing;
   • Kabelbreuk bij niet verwisselbare koptelefoonsnoeren;
   • Waterschade;
   • Elektrische defecten ten gevolge van het gebruik van niet door de fabrikant toegelaten laadapparaten;
   • Installatie van niet door de fabrikant toegelaten software (incl. apps etc.);
   • Het niet naleven van de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzing;
   • Schade die op normale slijtage (bijv. gebruikssporen op de behuizing en/of het display) of opzettelijke beschadiging terug te voeren is;
   • Onvakkundige ingebruikname;
   • Gebrekkig of foutief onderhoud;
   • Schade aan het apparaat waaruit geconcludeerd kan worden dat het gebruikt is voor een doel waarvoor het niet bestemd is;
   • Ongevallen, natuurrampen en alle andere oorzaken die door ons te controleren noch te voorzien zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot blikseminslag, schade door water of vuur, oproer en tekortschietende ventilatie- en klimatologische condities.

  4 Geschillenbeslechting

  De EU-Commissie heeft een internetplatform ingesteld voor de online beslechting van geschillen; dit ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voort zijn gekomen uit online koopovereenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk via: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Met ons kunt u per e-mail aan info@reBuy.nl contact opnemen.

  Wij zijn niet verplicht en principieel niet bereid om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillenorgaan deel te nemen.